`

Konkurs

Wyniki konkursu ,,POKAŻ SWOJĄ ŚWIET(L)NĄ ARANŻACJĘ”:

Nagroda Komisji Kwalifikacyjnej: Anna Pajor

Nagroda Publiczności: Paulina Sobczak

Oto wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu:

_

Anna_Pajor

 

Mariola_Nowicka

 

 

 

2 razem

 

Paulina_Sobczak

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!

Głosowanie odbywało się na naszym profilu na Facebooku.

 

_

 

 

 

___


_

REGULAMIN KONKURSU – ,,POKAŻ SWOJĄ ŚWIET(L)NĄ ARANŻACJĘ”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkurs „Pokaż swoją świet(l)ną aranżację” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – autorów najlepszych zdjęć, związanych z tematyką konkursu. Konkurs odbywa się na fan page’u Light Move Festival, zwany dalej „Fanpagem”, na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/LightMoveFestival.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

a

 II ORGANIZATOR

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja ,,Lux Pro Monumentis” , z siedzibą w Łodzi 90 – 103, ul. Piotrkowska 86, lok. 10u, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Komisją Kwalifikacyjną są pracownicy Organizatora
 3. Siedzibą Komisji Konkursowej jest siedziba Organizatora
 4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/LightMoveFestival serwisu Facebook.com dla wszystkich użytkowników tego serwisu.

a

 III CELE KONKURSU

§ 3

Celami konkursu są:

 1. Wyłonienie projektu o wysokich walorach artystycznych.
 2. Promocja działalności artystycznej i kreatywności twórcy.
 3. Promocja nowatorskich rozwiązań w dziedzinie technologii świetlnych.
 4. Poszukiwanie piękna w codziennym życiu.
 5. Tworzenie estetycznej przestrzeni wokół siebie.
 6. Kształtowanie wyobraźni społeczeństwa.

a

 IV PRZEDMIOT KONKURSU

§ 4

 1. Przedmiotem konkursu jest Zdjęcie przedstawiające aranżację światłem otaczającej nas domowej przestrzeni np. oryginalne oświetlenie pokoju.
 2. Nadesłane Zdjęcie powinno być w rozdzielczości przynajmniej 72 dpi.

a

 V UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Konkurs adresowany jest zarówno do osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich (za zgodą rodziców).
 3. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Fundacji.

a

 VI ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 6

 1. Aby przystąpić do konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Etap I : zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez nadsyłanie Zdjęć na adres e-mail: k.pasikowska@lmf.com.pl, w temacie wpisując ,,Konkurs….”. W treści maila prosimy podać imię, nazwisko i numer telefonu uczestnika. Etap I potrwa do 30 listopada 2015 r.  
  • Etap II : wybór 5 najlepszych Zdjęć przez Komisję Kwalifikacyjną i publikacja ich na Fanpage’u, w celu poddania ich ocenie fanom Fanpage Organizatora. Etap II trwa do 14 grudnia 2015 r.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie Zdjęcia w terminie od 16 listopada do 30 listopada 2015 roku.
 4. Uczestnik do Konkursu może zgłosić 2 Zdjęcia, będące jego własnością.
 5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest autorem Zdjęć i że nie narusza on praw osób trzecich oraz, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Zdjęcia.
 6. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Kwalifikacyjna  samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych oraz fani Fanpage, klikając „Lubię to!” pod wybranymi zdjęciem/zdjęciami. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

 

_
VII NAGRODY

§ 7

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.12.2015 r.
 2. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane na Fanpage’u Organizatora.
 3. Przewidziane zostały dwie równorzędne nagrody – Nagroda Komisji Kwalifikacyjnej i Nagroda Publiczności
 4. Nagroda obejmuje zestaw gadżetów festiwalowych.
 5. W sprawie odbioru nagród Organizator skontaktuje się z Laureatami osobiście. 

a

 VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu
 2. Przesłanie Zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z przystąpieniem do niego.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom uczestnictwo w Konkursie.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie oraz publikowanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Fanpage’u Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 7. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.